top of page

Adatkezelés

A www.vannaidorka.com honlap Tulajdonosa, Fenntartója és Adatkezelője Vannai Dorottya.

 

A megadott személyes adatokat az Adatkezelő kapcsolattartás céljából kezeli, az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Az adatokat az Adatkezelő nem hozza nyilvánosságra, harmadik félnek (kivéve a jogszabályban rögzített kötelező eseteket) nem adja át, és kizárólag az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásáig kezeli, ezt követően törli az adatbázisból. A hozzájárulás visszavonása a vannaidorka@gmail.com e-mail címre írt e-maillel történhet.


A honlap felkeresése során, az internetes kapcsolat létesítésére és fenntartására tekintettel a látogató által használt böngészőprogrammal, internetprotokoll-címmel (IP-cím), doménnévvel (URL), a látogatás időpontjával, valamint a megtekintett oldalakkal kapcsolatosan automatikusan képződnek személyes adatoknak minősülő technikai adatok. Az adatkezelés célja a honlap látogatottságával kapcsolatos elemzések és statisztikai információk előállítása, az esetleges visszaélések megakadályozása, felderítésének lehetővé tétele.


A honlap cookie-kat – a honlapot felkereső személy számítógépére települő információcsomagokat – használ a látogatásával kapcsolatos adatok gyűjtése érdekében, amennyiben ezt az érintett a böngészőjének beállításával lehetővé teszi. A cookie-k telepítését a számítógépet használó személy – a számítógépe beállításainak megváltoztatásával – megtilthatja, illetve a használat során települt cookie-kat a számítógépéről bármikor eltávolíthatja. A cookie-k alkalmazásának célja a honlap fejlesztéséhez, a látogatottsággal és használattal kapcsolatos elemzésekhez szükséges statisztikai információk gyűjtése. A cookie-k lenyomatai egyedi honlap-böngészéshez nem köthetők, azokból kizárólag statisztikai célú, anonim adatok nyerhetők ki, amelyekből a honlap további fejlesztéséhez szükséges trendek rajzolhatók fel. A honlap használatát elősegítő ideiglenes és minősítő célú cookie a böngészés befejezését követően törlődik, cookiek legfeljebb két évig tárolódnak az érintett számítógépén, amennyiben azokat nem távolítja el korábban. Az adatkezelések jogalapja az érintett hozzájárulása.

Az érintett az adatait a honlap használata során nem köteles megadni, de annak elmaradása a honlap használatát megnehezítheti, esetlegesen lehetetlenné teheti.


A felhasználók jogai a honlaphoz kötődő személyes adataik kezelésével kapcsolatban, továbbá e jogok gyakorlásának módja:


Hozzáférési jog

A felhasználó jogosult tájékoztatást kapni a honlap által kezelt adatairól, különösen

 • az adatkezelés céljairól;

 • a személyes adatok kategóriáiról;

 • azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel vagy amelyekkel a honlap Tulajdonosa a személyes adatokat közölte vagy közölni fogja (a harmadik országbeli címzettek és a nemzetközi szervezetek esetében beleértve az adattovábbítás garanciáit is);

 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamról vagy ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;

 • azon jogáról, hogy kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, továbbá tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

 • a Hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;

 • ha az adatok nem tőle származnak, azok forrására vonatkozó információkról;

 • automatizált döntéshozatal (beleértve a profilalkotást is) alkalmazása esetén ennek tényéről, valamint az alkalmazott logikáról és arra vonatkozó információkról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír és rá nézve várhatóan milyen következményekkel jár.

 

A honlap Tulajdonosa – erre irányuló kérésre – az általa kezelt személyes adatok vagy az azokat tartalmazó dokumentum másolatát rendelkezésre bocsátja, amennyiben az nem érinti hátrányosan mások jogait és szabadságát.

 

Helyesbítéshez való jog

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, kérhető annak helyesbítése, illetve az adatkezelés céljának figyelembe vételével kérhető a hiányos személyes adatok kiegészítése. Amennyiben a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésre áll, a személyes adatot a honlap Tulajdonosa helyesbíti. Amennyiben a helyesbítéssel érintett személyes adatot a honlap Tulajdonosa más személyekkel vagy szervezetekkel is közölte, ezen személyek vagy szervezetek részére a helyesbített személyes adatot is továbbítja.

 

Törléshez való jog

A honlap Tulajdonosa a személyes adatokat a törlésre jogosult személy erre irányuló kérésére törli, amennyiben

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a honlap kezelte;

 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

 • az érintett saját helyzetével kapcsolatos okból tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, és nincs más, elsőbbséget élvező ok a további adatkezelésre;

 • a személyes adatok kezelése jogellenes;

 • az honlapra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése érdekében azokat törölni kell;

 • a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Az arra jogosult személy a törlést a vannaidorka@gmail.com e-mail címre benyújtott írásbeli kérelemmel kezdeményezheti.

Amennyiben a törlendő személyes adatot az honlap Tulajdonosa korábban nyilvánosságra hozta, a GDPR rendelkezéseinek alapulvételével megteszi a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa a további adatkezelőket arról, hogy az arra jogosult személy kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

A honlap Tulajdonosa a törlési kérelmet nem teljesíti, illetve a törlés iránti kérelemről a további adatkezelőket nem értesíti, amennyiben az adatkezelés szükséges

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jogok gyakorlása céljából;

 • a személyes adatok kezelését előíró, a honlapra vonatkozó jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából, illetve közérdekből vagy a honlapra vonatkozó közhatalmi jogosítvány gyakorlása során végzett feladat végrehajtása céljából;

 • a GDPR-ban meghatározott, a népegészségügy területét érintő közérdekből;

 • a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai célból, amennyiben a törlés lehetetlenné tenné vagy veszélyeztetné ezt az adatkezelést; továbbá

 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

A honlap Tulajdonosa az előterjesztésre jogosult kérésére korlátozza az adatkezelést, amennyiben
•az érintett személy vitatja a személyes adatok pontosságát, azok Tulajdonos általi ellenőrzésének idejére;
•az adatkezelés jogellenes, de az arra jogosult személy az adatok törlését ellenezve azok felhasználásának korlátozását kéri;
•a honlap Tulajdonosának már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett személy igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
•az adatkezelés a Tulajdonos közérdekű vagy közhatalmi jogosítványainak gyakorlásán, vagy a Tulajdonos vagy harmadik fél jogos érdekén alapszik, és az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen.

A korlátozás alá eső személyes adatokat a honlap Tulajdonosa – a tárolás kivételével – csak az érintett hozzájárulásával, továbbá jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, illetve az Európai Unió vagy valamely tagállam fontos közérdekéből kezeli.

A honlap Tulajdonosa azt a személyt, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

Az adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettségre vonatkozó jog

A honlap Tulajdonosa minden címzettet, akivel/amellyel a személyes adatot közölte, tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, kivéve, ha ez a tájékoztatás lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Ezen címzettekről a Tulajdonos kérésre tájékoztatja az érintett személyt.

Az adathordozáshoz való jog

Mindenki jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az általa a honlap Tulajdonosa rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, amennyiben a személyes adatok kezelése hozzájáruláson vagy olyan szerződésen alapul, amelyikben az érintett az egyik fél, és az adatkezelés automatizált módon történik, amennyiben e jog gyakorlása nem sérti a töréshez való jogot és nem érinti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Tiltakozáshoz való jog

Mindenki jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozzon személyes adatai kezelése ellen, amennyiben a honlap adatkezelése közérdekű vagy közhatalmi jogosítványainak gyakorlásán, a honlap vagy harmadik fél jogos érdekén alapszik. A honlap Tulajdonosa a tiltakozás ellenére jogosult az adatok további kezelésére, amennyiben az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

A honlap Tulajdonosa mindenki számára segítséget nyújt jogai gyakorlásában, amennyiben a kérés benyújtóját be tudja azonosítani, illetve amennyiben az azonosításra nincs szükség. Abban az esetben, ha a Tulajdonos nem tudja a kérelem benyújtóját azonosítani, a személyazonosság megállapításához szükséges további információkat kér.

A Tulajdonos a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb egy – a kérelem összetettségére és a hozzá bárki által benyújtott kérelmek számára figyelemmel legfeljebb további két – hónapon belül tájékoztatja az igénylőt a kérelme nyomán hozott intézkedésről. A határidő meghosszabbítása esetén a Tulajdonos az okok megjelölésével egy hónapon belül tájékoztatja e tényről a kérelmezőt.

A honlap Tulajdonosa a tájékoztatást a kérelemmel megegyező módon (elsősorban elektronikus úton) adja meg, kivéve, ha a benyújtója azt más módon kéri, és a Tulajdonos azt teljesíteni tudja.

Amennyiben a benyújtott kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó, a honlap Tulajdonosa a jogszabályi rendelkezésekkel összhangban az adminisztratív költségekre díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja az intézkedést.

Aki úgy véli, hogy a honlap adatkezelése következtében sérültek a jogai, a honlap Tulajdonosához vagy a Hatósághoz fordulhat tájékoztatás kérése és panaszának kivizsgálása érdekében, illetve a GDPR-ban meghatározott esetekben jogorvoslati kérelemmel bírósághoz fordulhat.​
 

bottom of page